Utvärdering – tillbaka till målen

Medan avstämningar görs kontinuerligt under kurstiden sker utvärderingen mot slutet. Syftet är att ta reda på hur väl målen med kursen – på samtliga nivåer – har uppfyllts. Om er målskrivning var tydlig och välformulerad blir det mycket lättare att utvärdera kursens former och innehåll och vars och ens utveckling.

 

Följande frågor behöver du ha som grund för hur du utvärderar, på egen hand eller tillsammans med kollegorna:

  • Vad är det som ska utvärderas?
  • Vem eller vilka ska se utvärderingen när den är klar? Finns det specifika frågor som inte är målrelaterade och som skiljer sig åt för lärare och ledning?
 • Vem eller vilka ska delta i utvärderingen?
 • Hur ska den göras?
 • När ska den göras?
 • Vem eller vilka går igenom resultatet och gör en sammanställning och analys av materialet?
 • När och var ska resultatet presenteras? I vilken form?
 • Vad ska resultatet leda till?

 


Metoder för utvärdering

Utvärdering kan göras på flera sätt och brukar klassas som kvalitativa eller kvantitativa. Ibland använder man både ock. Några vanliga metoder är:

 • enkäter
 • samtal en till en eller tillsammans i grupp
 • dokumentanalyser av exempelvis kursbeskrivning, planering, målskrivning, anteckningar, avstämningsdokument
 • observationer och annan dokumentation under kursens gång
 • tester, övningar och spel

Vilken eller vilka metoder ni väljer – ibland använder man flera i samma undersökning – beror på vilken typ av kurs det är, vad ni vill veta och hur er tanke med kursen sett ut och redan nu ser ut när ni funderar över framtiden.

Digitala hjälpmedel är utmärkta att använda för olika typer av utvärderingsmetoder tillsammans med exempelvis traditionella intervjusamtal. Materialet är också möjligt att samla på ett effektivt sätt. Det ger även möjlighet för lärargruppen att äga materialet gemensamt och som en följd av det kunna arbeta tillsammans för utveckling och högra kvalitet. Dessutom blir det roligare.Exempel på enkät

Det här är ett exempel på en enkät som använts i verkliga folkhögskolekurser flera gånger och över lång tid. Varje fråga innebär ett nytt perspektiv. Svaren har inneburit att kursen förändrats och utvecklats över tid. Det är också möjligt att jämföra svaren år från år. Klicka på plustecknet till höger för att visa enkäten.

Kursutvärdering - ett exempel

Kursutvärdering – exempel

Tack för ditt deltagande i kursen. Det har varit många spännande samtal. Under våren 2016 kommer vi att genomföra en ny kurs, som ni kan tipsa andra om att den finns!

Jag ber er att svara på några frågor i vår slututvärdering så att vi kan förbättra kursen till våren.
Lämna in svaret innan den 22 maj 2015.

Vänliga hälsningar
Kursledaren


Så här gör du:

På de flesta frågor svarar du genom att du markerar/stryker under en siffra i skalan:
1 2 3 4 där 1=inte alls och 4=jättemycket. 
Till varje fråga har du också möjlighet att lägga till motivering eller ge ytterligare synpunkter.
Svara på utvärderingen genom att öppna ett nytt meddelande med: ”Svara med citatfunktionen” i FC.


Utvärdering kursen Fair Trade – om rättvis handel vt 2015

1. Jag tycker att uppgifterna överlag varit relevanta för ämnet för kursen.

1    2    3    4

Motivering:

2. Jag tycker att uppgifterna överlag har varit för omfattande för att rymmas inom kurstiden. (motsvarande 6 timmar i veckan)

1    2    3    4

Motivering:

3. Jag tycker att balansen mellan teoretiska och praktiska uppgifter har varit bra.

1    2    3    4

Motivering:

4. Jag tycker att lärgemenskapen i konferensen har fungerat bra.

1    2    3    4

Motivering:

5.a För att kunna delta på kursen på Folkbildningsnätet har jag främst använt:

1    Jag har laddat hem fc-klienten till datorn.

2    Jag har gått in via webben FC 12 www.folkbildning.net

3    Via appen FirstClass GO –

4    Via appen First Class Mobile – för Apple IPhone/iPad alt. för Android Smartphone

5    Annat (kommentera nedan)

5.b Det har fungerat bra med x-plattform som konferenssystem och den tekniska hjälp som behövts för att genomföra kursen.

1    2    3    4

Motivering:

6. Jag har lärt mig om rättvis handel på kursen enligt kursplanen:

”Mål med kursen

Kursen ska ge en introduktion till begreppet Fair Trade, Fairtrade-märkningen samt Rättvis handel och ge information om försäljning i Sverige.”

1    2    3    4

Motivering:

7. Jag har lärt mig mycket av de andra deltagarna och vår diskussion

1    2    3    4

Motivering:

8. Jag tycker att upplägget på kursen inspirerat och bidragit till kunskaper om rättvis handel.

1    2    3    4

Motivering:

9. Jag tycker att kursmaterialet, böckerna, filmer och websidorna har varit bra.

1    2    3    4

Motivering:

10. Kursledningen har varit hjälpsam och gett stöd till mina studier.

1    2    3    4

Motivering:

11. Jag är mer positiv till Fair Trade –  rättvis handel nu, än före kursen.

1    2    3    4

Motivering:


Länkar och tips

“Validering i de nordiska länderna – policy och praktik”, Andersson & Huldt, rapport, Linköpings universitet.

En mängd digitala responsverktyg finns att ladda hem som appar eller använda direkt på webben. Bland dem hittar du exempelvis Mentimeter, Padlet, Kahoot och www.enkät.se. Surfa och sök runt i din appbutik. Testa dig fram tillsammans med dina kollegor. Det kommer nya verktyg var och varannan vecka och det är omöjligt att ha överblick. De flesta appar ges ut i två eller tre versioner. Den enklaste brukar vara gratis för att man ska få en möjlighet att testa utan att behöva betala. Ett gott råd: utgå från det ni behöver och strunta i allt annat.