Skapa cirkel

Illustration studicirkel

Skapa en studiecirkel

Du kan använda digitala verktyg i varierande grad i din fysiska cirkel eller skapa en studiecirkel helt på distans. Ta små steg i början och utgå från dina tidigare erfarenheter. Genom att använda nätet växer gruppens digitala delaktighet.

Är du som cirkelledare van att leda traditionella fysiska studiecirklar och vill lägga in vissa distansmoment och digitala resurser är det viktigt att inslagen ger ett mervärde till de moment som du vill förnya.

Vill du skapa en helt nätbaserad studiecirkel så är valen av lärmiljö och digitala verktyg än mer betydelsefullt. Utgå från det som känns bekvämt för dig och ta hänsyn till vilken digital kompetens som din tilltänkta målgrupp behöver ha för att kunna delta.

Att arbeta som cirkelledare innebär att du gör mycket obetald planering på din fritid. Det tar mycket tid med egna förberedelser, göra kursplan och planera tillsammans med studieförbundet innan du kan erbjuda en studiecirkel. En noggrann planering inför cirkeln är jätteviktigt för ett lyckat slutresultat och för att undvika de fallgropar som distansmomenten kan medföra.

Att tillsammans med andra cirkelledare delta i en studiecirkel kan vara en bra början för att komma igång med distanscirklar på ditt studieförbund. Att lära tillsammans, dela erfarenheter och resurser spar tid och gör utvecklingsarbetet mycket lättare och ger ofta ett bra resultat.

När du ska planera din studiecirkel är nedanstående rubrikområden en bra utgångspunkt.

Lärmiljöer och digitala verktyg

Det är lika viktigt att ha en trivsam och välkomnande mötesplats på nätet som i en fysisk lokal. Du kan läsa mer om lärmiljöer under menyn Lärmiljöer.
Vi lär oss på olika sätt och digitala resurser ger dig många nya möjligheter. Genom att använda både ljud, bild och film som resurs i studiecirkeln kan olika lärstilar tillgodoses.
En fungerande kommunikation är avgörande för om cirkeln ska fungera. Du behöver fundera på följande frågor. Tänker du använda en öppen lärmiljö/konferens eller ska den endast vara tillgänglig för gruppen? Vill du använda sociala medier som komplement exempelvis Facebook?
Om du erbjuder två olika lärmiljöer måste du tänka på att det tar mer tid i anspråk för dig som cirkelledare och kan upplevas rörigt av ovana deltagare. Hur kommunikationen ska gå till är väldigt viktigt att stämma av med deltagarna.

Öppna lärresurser

Du kan spara mycket tid genom att använda Öppna lärresurser, OER. Där kan du hitta mycket studiematerial och resurser som andra lärare och pedagoger har gjort och som du kan använda dig av i din studiecirkel. Läs mer om det under menyn Viktiga verktyg, Samarbeta på nätet. Där hittar du också info om vad som gäller när du använder andras material. Beroende på ämne och område som din studiecirkel omfattar kan även YouTube vara en guldgruva. Förbered noga alla digitala resurser som ska användas.

Lokaler, utrustning, digitalt stöd

Om kursen går på heldistans behövs ingen lokal, men det blir desto viktigare att klargöra för deltagarna vilken utrustning som krävs. Om du använder en kurslokal bör du alltid kolla vilken utrustning som finns tillgänglig där.
I kursplanen måste också framgå om det krävs en viss digital kompetens och i vilken mån studieförbundet kan bistå med teknisk utrustning.

Kursplan

Skriv en tydlig och konkret kursplan. Den bör innehålla information om:

  • syfte
  • mål
  • målgrupp
  • cirkelns omfattning tim per vecka och totala antal veckor
  • tidsangivelse och fördelning av eventuella fysiska träffar eller distansträffar/ videoträffar
  • info om vilken plattform/lärmiljö som ska användas för er kommunikation (gärna film som visar hur den fungerar)
  • vilken teknisk utrustning som krävs
  • vilken ”digital kompetens” som krävs
  • information om ett tillfälle för test av lärmiljö innan uppstart

Kursplanen ska även innehålla en grovplanering av cirkelns alla veckor. Ett arbetsinnehåll för tre studietimmar på nätet motsvarar tre studietimmar i en traditionell, fysisk cirkel. Utifrån kursplanen fastställs arbetsplanen tillsammans med deltagarna vid första träffen. Det är lika viktigt att studiecirkeln på distans är folkbildningsmässig, det vill säga att dialogen, deltagarinflytande och demokratiska arbetsformer sätts i centrum.

Ersättningsvillkor

Att leda en cirkel på distans tar i regel lite mer tid än en fysisk cirkel. Gör upp med ledningen i förväg så att du vet vilken arbetsinsats du får ersättning för. Fråga om det finns utrymme för att lägga in ett extra tillfälle innan uppstarten för att kolla upp deltagarnas uppkoppling mot konferensen/plattformen. Detta är särskilt viktigt om du ska använda videomöte vid uppstarten.

Utvärdering

Förbered underlag för utvärdering. Ett exempel på en utvärderingsmetod speciellt framtagen för studiecirklar är DFU, deltagarformulerad utvärdering. Den utgår från vad deltagarna tycker är viktigt och vilka förväntningar de har inför studiecirkeln. Om du vill använda DFU i din cirkel diskuteras det vid första träffen.
För att kunna göra eventuella förbättringar redan under pågående studiecirkel är det praktiskt att förbereda utvärderingen innan starten, och utifrån arbetsplanens konkreta mål, spelregler och deltagarnas förväntningar färdigställa den efter första träffen.
Upprättar du en egen avslutande utvärdering specifikt för din studiecirkel kan du lättare förändra och förbättra cirkeln utifrån deltagarnas synpunkter. Ditt studieförbund gör säkert även en generell utvärdering av alla studiecirklar.

Inför uppstarten

För att undvika en av distanscirkelns största fallgropar – avhopp – rekommenderas att du erbjuder ett tillfälle innan uppstarten, där du checkar av att alla deltagare behärskar den teknik/lärmiljö som ni kommer att använda er av. Annars finns risken att deltagare hoppar av på grund av svårigheter med tekniken eller att deltagare kommer efter redan från början.

Förberedande uppgift

Ett bra alternativ kan vara att ge deltagarna en förberedande uppgift genom att skicka in en kort presentation innan cirkeln startar. Det kan göras i textformat eller genom en inspelad presentation med hjälp av Folkbildningsnätets videomat eller annat lämpligt verktyg. Det är ett trevligt sätt att ”lära känna” varandra innan starten.
Ett annat bra alternativ kan vara, om du har en distanscirkel, att bjuda in deltagarna till en videoträff första veckan, genom att använda ett videokonferensverktyg.
Ni kan använda Folkbildningsnätets videokonferens eller annan lämplig resurs. Under menyn Viktiga verktyg, Samarbete på nätet, kan du läsa mera om hur videomaten och videokonferensen fungerar.

INSPIRATION – Digibok

re:flex – Digibok from audiola / Ola Hallqvist on Vimeo.

Digibok, ett exempel på hur man jobbar med teknik och lärande i studiecirklar i Örebro.