Var deltagarna nöjda? Hur fungerade kursens digitala verktygslåda? Fick deltagarna tillräckligt med feedback? Hur fungerade återkopplingen mellan deltagarna? Uppnåddes målen? Om ni bara kom halvvägs, vad berodde det på? Vad kan förbättras?

Mål – Utvärdering – Kvalitet – Förändring

Både du som pedagog och deltagarna vill ha svar på frågorna ovan. Om du verkligen vill förnya din pedagogik, då är utvärderingar en nyckelfaktor. Endast genom att utvärdera kan du få svar på hur kursupplägget har fungerat och få idéer om vilka förändringar som behövs. Ett systematiskt arbete med utvärderingar sätter också en kvalitetsstämpel på kursen.

All utvärdering förutsätter att du har samlat in, sammanställt och analyserat uppgifterna. För att kunna värdera uppgifterna krävs dessutom att du har tydliga mål som jämförelse.

Att bedöma i kurser

Grovt indelat finns två olika former av bedömning: formativ och summativ.

Formativ bedömning görs under kursens gång. Den ger läraren möjlighet att se och följa kursdeltagarens utveckling över tid. Tillsammans kan ni fånga upp eventuella problem. Du kan anpassa undervisning och metoder och ge deltagaren lämpligt stöd. Rätt utförd påverkar den formativa bedömningen i slutänden provresultat och därmed den summativa bedömningen.

Folkhögskolor och studieförbund är miljöer där kursdeltagare kan experimentera och pröva sina tankar. Om för mycket av undervisningen går ut på summativa prov, blir det svårt för deltagaren att våga tänka självständigt. Risken är stor att vissa deltagare anpassar sig till vad de tror är ett önskvärt beteende, medan andra upplever att de misslyckas. Alla ska ges möjligheter att utvecklas utifrån sin egen nivå och kapacitet. Med hjälp av formativ bedömning kan du skapa delaktighet och ansvar för lärandet hos deltagaren.

 

Summativ bedömning

Förutom den formativa bedömningen av lärprocessen använder vi summativ bedömning. Den görs när ett moment, en delkurs eller en kurs är slut, ofta i form av prov. Syftet är att mäta vad deltagare har lärt sig i förhållande till målen. Summativ bedömning gör att vi kan sätta betyg eller omdömen vid kursslut. Om man i det skedet upptäcker att någon inte nått målen är det försent att göra något åt det.

För deltagare på folkhögskolornas allmänna kurs är det viktigt att få behörigheter och omdömen efter kursslut.

Hur funkar summativ bedömning på en distanskurs? Precis som med så mycket annat: det som fungerar i närkurser kan även genomföras i nätkurser.

Intyg och diplom

Som deltagare kan det ha betydelse att få ett intyg när kursen är slut som visar att man deltagit och vad man lärt sig. Det kan vara lämpligt att använda en intygsmall att skicka ut efter avslutad kurs.


Open badges

Open badges är ett spännande sätt att samla meriter från sina olika utbildningstillfällen. Du som lärare och ledare kan skapa intyg som deltagarna sin tur kan samla i en personlig digital CV.

Tips för Efter kurs

John Hattie: Visible Learning – en sammanfattning och reflektion
Professorn i pedagogik, John Hattie från Australien, gjorde en metastudie där han tydliggjorde vad som är det viktigaste för en studerande – lärarens stöd under processen i det vi kallar formativ bedömning. Den är inspirerande för lärare och ledare och har fått stort genomslag världen över.

Det flexibla lärandet och formativ bedömning
Elisabet Norin om formativ bedömning och det flexibla lärandet.

Formativ bedömning: om hästar, törst och pedagogisk verklighet
Pekka Markkula, IT-pedagog vid Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, om formativ bedömning och hästars törst.

 

Om denna artikel

Denna artikel är skriven av Jan Pettersson, Bergsslagens folkhögskola för fLexikon 2014-04-09

Creative Commons-licens
Detta verk av Jan Pettersson, Bergsslagens folkhögskola är licensierat under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell-licens.