Det är viktig att hitta förutsättningar för att jobba tillsammans.  Det handlar om att skapa ett lärande klimat: en stämning som bidrar till kollaborativt och gemensamt lärande. Ni behöver komma överens om spelregler i klassrummet, i kursrummet på webben, ha gemensam tidsplanering och komma fram till ramar, mål och riktlinjer för lärandet i en demokratisk process. Vad du behöver göra är att öppna för reflektion och för det goda samtalet – mellan dig och deltagarna men också mellan deltagare och deltagare. Du övar dem i verktyg för analys och reflektion, enskilt och tillsammans. Genom att visa att du tror på dem kommer de att utvecklas. Det är viktigt att bli sedd, hörd och bekräftad som en lärande människa. Efter kurstiden kommer deltagarna att ha modeller för analys och reflektion.

Grupputveckling tar tid – låt den ta tid

Utvecklings- och förändringsarbete är en långsam process som behöver ske över tid, och som behöver få styrning och utrymme för reflektioner och samtal. Det är mer av ett steg bakåt och två framåt – i bästa fall – än en fors av förändringar. Det kallas en iterativ process som du kan läsa mer här i Flexikon.

Att skapa ett samtalsklimat för kollaborativt lärande uppstår ett förhållningssätt som bidrar till det livslånga lärandet. Det i sin tur skapar underlag för ett “growth mindset”.

Ulrika Knutsson

10 tips för att lära tillsammans

Det handlar om att få igång en utvecklingsprocess. Det är viktigt att introducera noggrant. Ni behöver tänka på detta:

1. Bestämma grupp

Bestäm vilka som ska jobba tillsammans.

2. Tid och rum

Bestäm ett sätt och en plats där ni delar med er av materialet som ska diskuteras. Exempelvis kan ni ha en blogg eller en gemensam mapp på Google eller liknande. Om ni har möte på webben behöver alla ha fått inloggning och gjort sig hemmastadda i verktyget. Om ni ses på en fysiskt plats behöver den vara avskild så att ni inte blir störda.

3. Planering

Planera och var överens om tider för ert gemensamma arbete. Sätt upp deadlines då material ska finnas på plats att hämta för er i gruppen och kom överens om när ni ska ses.

4. Redovisa

Bestäm hur ni ska redovisa (exempelvis film, foto, eller annat) och om ni ska ge muntlig eller skriftlig respons eller mixat och hur ofta ni ses i gruppen med nytt material för samtal. Prata om vikten av att ha tid på sig, speciellt om responsen ska vara skriftlig eftersom det tar tid att skriva. Fundera över om alla ska lämna varje gång eller om ni vill ha en rotation.

5. Frågor

Stimulerande frågor. Gör en uppsättning frågor som du vill att deltagarna ska utgå ifrån. Frågorna behöver vara av det slag som bjuder in till förklarande och utredande samtal (öppna frågor) och inte bara leda till ja- och nej-svar (slutna frågor). Gör få eller många. Om du gör många kan deltagarna välja vilka de vill använda sig av för sin reflektion.

6. Feedback

Prata med deltagarna om det ömtåliga i situationen. Den som ger feedback är inte domare, inte tävlingsjury och ska absolut inte bete sig okänsligt eller nedlåtande. Prata om varsamhet, omtanke och vinsterna som båda parter gör i den här modellen. Materialet ni arbetar med är allas ansvar. Den som ger är också en som lär, inte bara den som får. Alla måste vara införstådda med att det ni skriver, läser och säger i gruppen stannar där, om inte annat är överenskommet.

7. Att få höras

Alla behöver höras. Tänk på att reflektera i rundor. Låt alla få komma till tals, här finns det många möjligheter muntligt, skriftligt eller med hjälp av digitala verktyg. Avsätt gärna en tid och utrymme för var och en. Tänk på att olika sätt att reflektera ger olika möjligheter. Till exempel: arbetar ni skriftligt får den som är tystlåten ofta större chans att utveckla sina tankar än i en muntlig runda.

8. Reflektion

Reflektionen är allt. Var mentalt närvarande. Lyssna. Visa att olika åsikter är OK.

9. Uppmuntra

Var uppmuntrande, stöttande. Tänk på att det kan ta ett par-tre omgångar innan arbetsmetoden sitter i gruppen.

10. Metanivå

Ge deltagarna möjlighet att reflektera över sina reflektioner: hur de fungerar som grupp och enskilt. Gör det skriftligt som en inlämningsuppgift som bara du ser eller så att alla får ta del och kan utbyta erfarenheter och tankar tillsammans. Som lärare behöver du hålla ett öga på hur var och en fungerar och stötta och uppmuntra samtalet, direkt i mötet eller enskilt, beroende på situationen.

Lära tillsammans i en digital tid

Det digitala rummet öppnar för mer demokratiska former. Alla får utrymme och behöver inte bli avbrutna. Deltagare kan kommunicera och gestalta via film, text eller ljudinspelning. Allas inlägg räknas och behövs. Din roll som lärare blir att se till att alla får plats, till exempel genom att styra inläggens antal och omfång. Deltagarna får utrymme att lämna svar och reflektioner. Du som lärare visar hur de ska disponera texter, tid och upplägg och göra rätt sorts avgränsningar.

I den digitala världen krävs tydlighet och transparens för att skapa lärprocesser där alla kommer till tals. Du behöver också visa sätt att ge feedback och interagera i gruppen.

Vi lär genom att möta andras reflektioner, svar och perspektiv. Lärandet trappas upp när deltagaren måste sätta sig in i frågor och ta del av andras tankeprocesser.

Mer om samarbete på nätet i Flexikon

Illustration som visar fördelar med delade dokument

I avdelningen Samarbete på nätet här i Flexikon lär du mer om molnet, delade dokument, wordpress och annat.

Samarbete på nätet

7 fördelar med nätbaserad undervisning

Större ansvar, högre närvaro och aktiva deltagare. Ja, det är några av de erfarenheter Mathias Anbäcken och hans kollegor gjort i samband med Allmän linje på distans på Västerås folkhögskola.

Här berättar han om de sju fördelar han ser att digital undervisning kan ge:

  1. Deltagarna styr sin tid
  2. Fler kommer till tals
  3. Aktivare deltagare
  4. Demokratisk samtalsform
  5. Deltagarna går utanför ”lärarramen”
  6. Lättare att möta varje deltagare – på hens villkor
  7. Lättare att ”ta i kapp”
 

6 tips för samtal i gruppen

1. Avbryt inte under de muntliga rundorna i gruppen. Fördela tiden. Lyssna noga. Försvara dig inte.

2. Vänta med eventuella förklaringar till efter rundan. Då kan dina kamrater fortsätta ge dig respons utifrån dem.

3. Du kommer inte att hålla med om allt som sägs. Bli inte sur.

4. Det är upp till dig att bestämma vad du gör med reflektionerna du får av de andra.

5. Det ni skriver, läser och säger i gruppen stannar där, om inget annat överenskommits.

6. Tacka dina kurskamrater för deras engagemang och reflektioner.

Tips - läs och lär mer

Mera om iterativa processer (Flexikon)

Mer om lärprocessen i rummet och digitalt (Flexikon) (scrolla ned på sidan)

Verktyg för struktur, minne och lärande (Flexikon)