Digitala verktyg som Mentimeter, Kahoot, Padlet och Google Forms är smidiga att jobba med för återkoppling och feedback. De fungerar också för att arbeta tillsammans i realtid kring frågor och innehåll som du visar för gruppen.

Dessa verktyg kan du använda för att samla in synpunkter, frågor eller svar kring ämnet ni diskuterar. De kan också användas för tester och omröstningar. De är även utmärkta för avstämningar eller så kallade exit tickets. Ni använder nätet som en gemensam plattform/whiteboard som ni kopplar upp er till. I grupper eller enskilt kan deltagarna bidra till innehållet. Det blir kortare ledtid för att sammanföra synpunkter och material. Verktygen kan också användas för kommunikation mellan enskilda och grupper eller med handledare och lärare. Verktygen fungerar också med bilder, filmer, länkar och statistik.

 

Exit tickets

Exit tickets synliggör lärandet. Deltagarna får svara på en eller ett par frågor i slutet av lektionen. Varje deltagare skriver anonymt ned sina svar på en postit-lapp och lämnar till läraren på väg ut. Ni kan även göra detta digitalt via verktyg som Answergarden, Mentimeter, Kahoot, Lino och Padlet. Med hjälp av exit tickets kan du koppla kurs- och lektionsmål direkt till svaren och se hur deltagarna har tagit till sig det ni har jobbat med. Dessutom kan de själva se det.

Exit tickets är därför en metod för formativ bedömning – ett sätt att stämma av förståelsen för ämnet eller samla in frågor och önskningar. Det är också ett effektivt sätt att synliggöra lärprocesserna för den enskilda deltagaren och på gruppnivå.

Om många har missat målen behöver ni se över kursinnehåll och metoder igen. För de som redan förstått blir omtaget ett sätt att befästa och fördjupa kunskaper och insikter. Metoden gör att alla blir medvetna om sitt lärande och att allas lärande är lika viktigt.

Kollaborativ återkoppling

Återkoppling och feedback kan med fördel användas kollaborativt i både storgrupp, i mindre grupp och i par för att skapa en konstruktiv lärmiljö. Digitala verktyg och tjänster kan bidra till feedback som ger stöd för lärandet och uppmuntrar och styr processen.

I tjänster för anteckningar som Evernote eller för presentationer som Prezi eller Socrative och Explain Everything kan ni samverka med bilder, symboler, länkar, texter och ljud. Ni kan kommentera vid sidan av eller direkt i texten. Det blir en feedback-yta för lärande. Det innebär att ni inte behöver gå omvägar via mejl eller syssla med separata kommentarer. En del appar och tjänster är gratis, andra får du betala för att använda. I de flesta lärplattformar finns inbyggda möjligheter för samverkan och feedback så att kursdeltagaren får tillgång till sitt arbete i en egen miljö.
Du kan klippa, annotera och dela dokument i en gemensam länksamling som till exempel Diigo, eller göra skärminspelningar i tjänster som Jing eller Screencast-o-Matic.

Lär mer (Flexikon)

Möjligheterna blir större med digitala verktyg och genom att arbeta i gemensamma klassrum på nätet. Kontaktytan blir större och deltagaraktiviteten ökar. Det innebär att vi som lärare får lotsa och handleda kursdeltagarna i hur verktyg och tjänster fungerar och på vilket sätt vi ger feedback i det digitala rummet. De generella reglerna för feedback är naturligtvis desamma oavsett miljö. Din uppgift som lärare eller som kurskamrat är att stimulera till fördjupat lärande och ett dynamiskt mindset.


Har deltagarens mål uppfyllts?

En viktig del av folkbildningsarbetet är metanivån – det vill säga att hjälpa deltagarna att reflektera över sig själva och sitt sätt att lära. För reflektioner kan de använda sig av loggbok, blogg, produktion av filmer eller annat arbete på webben. Att publicera sig för mottagare i verkligheten – andra än läraren – ökar kraven.

En viktig uppgift för folkbildningen är även att stödja deltagarna att gå från konsumentperspektiv till producentperspektiv och se hur man själv kan bidra och interagera i samhället. Genom att formulera tankar och publicera resultat ges möjlighet till återkoppling. Det här sättet att jobba kan bli ett förhållningssätt där ni skapar lärprocesser genom ömsesidig feedback även utanför kursen.

Tips - läs och lär mer

Tips på digitala verktyg Patricia Diaz

Kahoot-undersökning – så funkar det (film)

Mentimeter – så funkar det (film) på engelska

Google-enkät – så funkar det (film)

”Webben i undervisningen” av Patricia Diaz, Studentlitteratur (2012) Läs en recension av boken